شرایط فروش

تریلر تانكر سه محور
 • پرداخت چندمرحله ای/ موعد تحویل خرداد 1399
 • فروش نقدی موعد تحویل فــوری

 • تریلر تیغه كانتینربر سه محور
 • پرداخت چندمرحله ای/ موعد تحویل خرداد 1399
 • فروش نقدی موعد تحویل فــوری

 • تریلر چادری ثابت 4 درب
 • پرداخت چندمرحله ای/ موعد تحویل خرداد 1399


 • تریلر چادری ثابت 5 درب
 • پرداخت چندمرحله ای/ موعد تحویل خرداد 1399

 • تریلر چادری كشویی 4 درب
 • پرداخت چندمرحله ای/ موعد تحویل خرداد 1399

 • تریلر چادری كشویی 5 درب
 • پرداخت چندمرحله ای/ موعد تحویل خرداد 1399


 • تریلر كمپرسی سه محور 33 متر مكعبی
 • پرداخت چندمرحله ای/ موعد تحویل خرداد 1399
 • فروش نقدی موعد تحویل فــوری

 • تریلر کفی سه محور 13.70
 • پرداخت چندمرحله ای/ موعد تحویل خرداد 1399
 • فروش نقدی موعد تحویل فــوری

 • تریلر کفی سه محور 12.60
 • پرداخت چندمرحله ای/ موعد تحویل خرداد 1399
 • فروش نقدی موعد تحویل فــوری


 • تریلر یخچالی (بدون دستگاه سرد کننده)
 • پرداخت چندمرحله ای/ موعد تحویل اردیبهشت 1399